Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên – Lễ Chúa Kito Vua – (Lc 23,35-43) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi. (Lc 23, 35-43)

BÀI ĐỌC 1: 2 SM 5,1-3

Họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa : “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài : ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en’.” 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn. Vua Đa-vít lập giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en.

BÀI ĐỌC 2: CL 1,12-20

Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

12 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.

13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; 14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.

15Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
16vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.
17Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
18Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
19Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,
20cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Tung hô Tin Mừng

Mc 11,9.10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 23,35-43

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

35 Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” 40 Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 43 Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C

CHÚA KITÔ VUA

(Lc 23,35-43)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Ngày hôm nay, toàn thể vũ trụ tung hô Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, là Vua muôn Vua. 

 Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại biết rằng: Trên thế gian này, chỉ có một Vua duy nhất của toàn thể vũ trụ và nhân loại, đó chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ lộ cho con người biết rằng: ngay từ thuở tạo thiên lập địa, chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng duy nhất, là Đấng Hằng Hữu, là Đấng tự có, là Đấng cai trị toàn thể mọi loài vũ trụ trên mặt đất này. Thiên Chúa là Vua của toàn thể các thiên thần, là Vua của mọi sinh vật, là Vua của toàn thể mọi tạo vật được sinh ra, được hiện hữu từ loài vô hình tới hữu hình. Chỉ có một Đấng duy nhất là Vua vũ trụ, là Vua trên các Vua, trên mọi loài thần lực, thần thiêng. Thiên Chúa cai quản toàn thể nhân loại, mọi vật hữu hình và vô hình. Chỉ có một Đấng duy nhất, đó là Đấng tình yêu. Đấng tình yêu này đã từ bỏ mọi sự để chuộc lấy chính sinh mạng con người, đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người nhờ qua cái chết và sự phục sinh của Thánh Tử chí ái. Thánh Tử chí ái là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, hiện diện tại nơi trần thế này để yêu thương, để đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người.

  Ngoài vị Vua vĩnh cửu này, không có một vua nào khác có được tình yêu thương như Ngài. Toàn thể vũ trụ được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn, được Thiên Chúa làm cho lớn lên trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, Thiên Chúa còn làm chủ sự sống, đó là làm cho con người từ cõi chết sống lại hưởng vinh quang trong Nước của Ngài. Thiên Chúa tình yêu là Vua muôn Vua, Chúa các Chúa. Toàn thể vũ trụ này đều nằm trong bàn tay yêu thương, quan phòng và chăm sóc của Thiên Chúa.

 Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại ngày hôm nay, hãy chạy đến với Vua tình yêu là Chúa các Chúa, là Vua muôn Vua. Các vị vua trần thế chỉ là một phần trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chỉ là một khí cụ nhỏ bé được Thiên Chúa dùng để cộng tác với Ngài trong việc chăm sóc đoàn chiên, cai quản vũ trụ. Thiên Chúa muốn tỏ cho con người biết rằng: chỉ có một vị Vua duy nhất đó chính là Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha có toàn quyền trên mọi tạo vật được sinh ra trên trái đất này. Thiên Chúa Cha có toàn quyền trên cả các thiên thần sáng láng.

  • Hãy kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự, kính sợ Ngài trong mọi nơi mọi lúc, kính sợ Ngài vì Ngài có toàn quyền trên mọi tạo vật, có toàn quyền trên mọi quyền lực, trên trời và dưới đất.
  • Hãy kính sợ Thiên Chúa và bước đi theo đường lối của Ngài để Ngài đem lại sự sống hạnh phúc cho con người.
  • Hãy quy hướng về Thiên Chúa Cha, vì chỉ nơi Ngài mới đem lại sự sống bình an hạnh phúc cho con người.

Vì chính Ngài tạo dựng nên linh hồn và thân xác con người, nên Ngài có toàn quyền trên linh hồn và thân xác, Ngài có toàn quyền đem lại sự sống hạnh phúc cho con người.

  • Hãy trung tín mà bước đi theo con đường của Thiên Chúa, đó là con đường tình yêu.
  • Hãy nhìn lên thập giá của Vua tình yêu để noi theo và bước đi, vì chỉ có con đường thập giá tình yêu của Thiên Chúa mới chiến thắng tử thần, thoát khỏi sự giam cầm của Satan. Chính Con Thiên Chúa là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình đã chiến thắng tử thần qua cái chết và sự phục sinh. Ngài chiến thắng tử thần bằng chính sự vâng phục Thiên Chúa Cha, và bằng chính sự hy sinh.

 Đó là lời mời gọi mà Thiên Chúa là Vua ban xuống cho toàn thể nhân loại: Chỉ có nơi tình yêu Thiên Chúa, chỉ có nơi Ngài mới sưởi ấm con người khỏi sự lạnh lẽo, tăm tối của tội lỗi, chỉ có nơi Ngài mới là vĩnh cửu, là bình an, là hạnh phúc, là sự sống. Ngoài Ngài ra, không có một vị thần nào khác đem lại hạnh phúc, sự sống cho con người đó là Thiên Chúa Cha, là Chúa các Chúa, là Vua muôn Vua. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.