Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên – (Mt 22, 34-40) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.Mt 22, 37
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.Mt 22, 37

Contents

BÀI ĐỌC 1: ED 37, 1-14

Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. Hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

1 Ngày ấy, tay Đức Chúa đặt trên tôi. Đức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng ; thung lũng ấy đầy xương cốt. 2 Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. 3 Người bảo tôi : “Hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không ?” Tôi thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó.” 4 Bấy giờ, Người bảo tôi : “Ngươi hãy tuyên sấm trên các xương ấy ; ngươi hãy bảo chúng : Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. 5 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy : Đây Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. 6 Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.” 7 Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có tiếng động khi tôi đang tuyên sấm ; có sự rung chuyển và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau. 8 Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân ; thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng. 9 Người lại bảo tôi : “Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí ; tuyên sấm đi, hỡi con người ! Ngươi hãy nói với thần khí : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh.” 10 Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết ; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên : Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể.

11 Bấy giờ, Người phán với tôi : Hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Này chúng vẫn nói : “Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời !” 12 Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng : Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. 13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. 14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.

TIN MỪNG: MT 22,34-40

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

34 Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

(Mt 22, 34-40)

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

       Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

       Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho toàn thể nhân loại được biết về lề luật của Thiên Chúa. 

       Lề luật mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại phải được đặt trên hết tất cả mọi lề luật. Đó chính là ‘Luật Tình Yêu’: Luật Tình yêu đối với Thiên Chúa và luật Tình yêu đối với tha nhân. Hai điều luật này phải luôn luôn song hành với nhau, còn tất cả các điều luật khác được ban ra chỉ để giúp cho con người đạt tới ‘Luật Tình Yêu’ này. Thiên Chúa muốn con người sống và giữ đúng luật mà Thiên Chúa trao ban, đó là: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính mình. 

    Thiên Chúa yêu thương con người nên Ngài cho con người biết rằng: ở trong Nước Trời, các linh hồn chỉ tôn kính, phụng thờ một mình Thiên Chúa, và hết lòng yêu thương nhau. Vì thế, Ngài mời gọi mọi người hãy sống và thực thi điều luật yêu thương của Ngài, đó là: “Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình”. Sống được như thế thì sẽ có được sự sống vĩnh cửu mai sau và không bao giờ phải xa rời Thiên Chúa. 

    Đây là hai điều luật quan trọng nhất, mà chính Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để trao ban cho con người, và Ngài đã kiện toàn làm cho lề luật cũ được hoàn hảo hơn. Hai điều luật này phải được thực hành đi đôi với nhau: Nếu chỉ kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự mà không yêu tha nhân thì điều đó cũng không đẹp lòng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa hiện diện trong linh hồn của mỗi con người. Vì thế, ai nói mình yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương tha nhân, đó là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Hãy sống và thực thi hai điều luật quan trọng đó thì sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa, và được Ngài ban thưởng Nước Trời mai sau.

     Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.