Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên – (Lc 9, 18-22) – Lời Chúa mỗi ngày

“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Mc 10, 20
“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Mc 10, 20

BÀI ĐỌC 1: GV 3,1-11

Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.

Bài trích sách Giảng viên.

1Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
2một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
3một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
5một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;
6một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
7một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
8một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.

9 Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ? 10 Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. 11 Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.

Đáp ca

Tv 143,1a và 2abc.3-4 (Đ. c.1a)

Đ.Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

1aChúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn,2abcChúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp.

Đ.Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

3Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến ?
Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm ?4Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

Đ.Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

Tung hô Tin Mừng

Mc 10,45b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 9,18-22

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Jesus, I love you!
Jesus, I Love You!

THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

(Lc 9,18-22)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện một mình với Chúa Cha và có các môn đệ cùng ở đó, Ngài đã hỏi các ông: “Dân chúng nói Thầy là ai?” 

   Với những phép lạ vĩ đại mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho dân chúng, họ nghĩ rằng: Chúa là một ngôn sứ vĩ đại hoặc là một tiên tri nào đó rất giỏi và tài năng, vì Ngài làm được mọi việc. Và họ muốn tung hô và tôn Ngài lên làm vua, đó là những suy nghĩ của con người về mầu nhiệm một Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngay lúc đó, Ngài đã hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Chúa Giêsu muốn hỏi các môn đệ là những người ở gần Chúa nhất để biết các ông nghĩ gì về Thầy của mình.

  Khi ở cùng với Chúa Giêsu, các môn đệ đã nhận biết được: Ngài là Đấng toàn năng, toàn quyền, và là Đấng đã được đến thế gian để cứu những người tội lỗi, cứu những người đang bị đau khổ về phần hồn cũng như phần xác. Vì thế, thánh Phêrô đã tuyên xưng: Thầy là Đức Giêsu Kitô, Đấng phải đến thế gian. Khi biết được niềm tin và sự xác tín của các môn đệ về Ngài là Đấng Mêsia phải đến thế gian, thì Ngài liền cấm các môn đệ không được tiết lộ Đức Giêsu Kitô là Đấng Mêsia, vì thời điểm chưa tới.  

  Sau đó, Chúa Giêsu biết các môn đệ cũng có suy nghĩ giống như dân chúng, họ tin rằng: Ngài là một vị vua trần thế. Thế nên, Ngài liền nhắc nhở các môn đệ biết rằng: “Thầy sẽ còn phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ và giết chết”. Trước sự suy nghĩ của các môn đệ và dân chúng về Ngài là vua trần gian, thì Ngài muốn nhắc cho họ biết: Đường hướng của Thiên Chúa khi đến thế gian không theo như kiểu con người suy nghĩ là được vinh quang và danh dự của trần thế. Nhưng Ngài muốn họ hướng tới sự sống vĩnh cửu đời sau. Muốn có được sự sống vĩnh cửu đời sau thì sẽ phải trải qua những đau khổ thập giá như chính con Thiên Chúa đã tự nguyện hy sinh chịu chết để cứu chuộc loài người. 

  Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mọi người: 

– Hãy tin tưởng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã xuống thế gian để cứu chuộc loài người 

– Hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, cùng chịu đau khổ với Ngài, để qua đau khổ thập giá, con người sẽ bước tới vinh quang, tới sự sống đời đời trong Nước của Cha Ngài, đó là Nước Trời vinh hiển mai sau. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.