Thứ Tư Tuần III – Mùa Vọng – (Lc 7:19-23) – Lời Chúa Cha chỉ dạy

Hãy thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe.
Hãy thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe.

Contents

BÀI ĐỌC 1: IS 45,6B-8.18.21B-25

Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

6b Đức Chúa phán :

Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.
7Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm,
làm ra bình an và dựng nên tai hoạ.
Ta là Đức Chúa, Ta làm nên tất cả.
8Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,
mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính ;
đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,
đồng thời chính trực sẽ vươn lên.
Ta là Đức Chúa, Ta đã làm điều ấy.
18Đây là lời của Đức Chúa, Đấng tạo dựng trời cao
-chính Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình,
củng cố cho bền vững ;
Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu,
nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ-,
Người phán thế này :
Ta là Đức Chúa, chẳng còn chúa nào khác.
21bHá chẳng phải Ta, chẳng phải Đức Chúa ?
Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa,
chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.
22Nào muôn dân khắp cõi địa cầu,
hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ,
vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác.
23Ta lấy chính danh Ta mà thề,
lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta,
Ta quyết chẳng bao giờ rút lại :
Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối, và mở miệng thề rằng :
24Chỉ mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức.
Hết thảy những ai giận ghét Người
sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.
25Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en
sẽ nhờ Đức Chúa mà vẻ vang toàn thắng.

Tung hô Tin Mừng

Is 40,9-10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hỡi kẻ loan Tin Mừng, hãy cất tiếng hô to ; kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG: LC 7,19-23

Hãy thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, ông Gio-an sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su rằng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 20 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói : “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy : ‘Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?’” 21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. 22 Người trả lời hai người ấy rằng : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, 23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG 

Thánh Gioan Thánh Giá, Tiến sĩ Hội thánh 

(Lc 7,19-23) 

LỜI CHÚA CHA CHỈ DẠY

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

 Lời Chúa trong Tin Mừng ngày hôm nay, tường thuật về việc thánh Gioan Tẩy Giả sai hai môn đệ của mình đi xác minh: Việc Đức Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế đến thế gian, hay còn phải đợi một Đấng Cứu Thế nào khác? Các môn đệ đã vâng lệnh thánh Gioan, ra đi đến với Đức Giêsu; và khi họ đến với Ngài, thì chứng kiến các phép lạ mà Ngài đã làm ngay tại trần gian, đó là cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người cùi được sạch, người què đi được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay kẻ nào không vấp ngã vì Thầy. 

 Qua đó, Đức Giêsu muốn trả lời cho thánh Gioan và toàn thể nhân loại biết rằng: Con Thiên Chúa đã đến thế gian và Ngài ở giữa nhân loại, Ngài đang đồng hành và ở cùng với con người trong mọi nơi mọi lúc. Chính Ngài là tình yêu, chính Ngài ban phát những ơn lành, và chính Ngài là sự sống lại. Vì thế, chỉ có Con Thiên Chúa mới đem lại sự bình an vĩnh cửu cho con người, đó là đem lại hạnh phúc, đem lại sự sống cho nhân loại. Chỉ nơi Thiên Chúa mới là tình yêu duy nhất, tình yêu vĩnh cửu mà trên thế gian này không có một tình yêu nào cao cả như Thiên Chúa. Tình yêu này đã được thể hiện cho nhân loại, đó chính là Con Thiên Chúa đã hy sinh chịu chết để đem lại sự sống cho con người, và Ngài luôn ở cùng với nhân loại cho đến ngày tận thế.  

 Qua hình ảnh của Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Thiên Chúa muốn nói với nhân loại rằng: “Phúc thay kẻ nào không vấp ngã vì Thầy”. Lời này muốn nhắc nhở cho nhân loại biết rằng: Hãy tỉnh thức để đi theo con đường ánh sáng của Thiên Chúa; tỉnh thức để bước đi trên con đường sự thật, công chính và bình an. Chỉ nơi Thiên Chúa mới đem lại tình yêu cho con người mà thôi, ngoài Ngài ra không có một tình yêu nào khác; ngoài Ngài ra không ai có thể đem lại sự sống cho con người. Vì thế, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại biết rằng: “ Phúc thay cho những người nào không vấp ngã vì Thầy”. Vì lời của Thiên Chúa thì luôn đối nghịch với sự tối tăm của Satan, luôn đối nghịch với thế gian; cho nên loài người dễ rơi vào những cám dỗ và cạm bẫy của Satan, đó là sự vinh quang, bình an giả tạo ngay tại trần gian này. 

 Thiên Chúa muốn nhân loại phải tỉnh thức để bước đi trên con đường ánh sáng của Thiên Chúa, trên con đường tình yêu của Ngài. Qua đó, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại biết rằng: Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình yêu, Ngài đã đến thế gian, Ngài ở cùng với nhân loại, ở cùng với con người; và những Lời Ngài ban phát cho nhân loại thì hãy đem ra thực hành: Hãy chạy đến với Thiên Chúa, vì chỉ nơi Thiên Chúa là nguồn bình an, hạnh phúc; chỉ nơi Thiên Chúa mới là tình yêu tuyệt diệu mà thôi; ngoài Ngài ra không ai có thể đem lại hạnh phúc, đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người. 

 Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay kêu gọi toàn thể nhân loại: 

-Hãy đứng lên! Hãy  bước đi trên con đường ánh sáng của Lời Chúa, bước đi trên con đường tình yêu mà Con Thiên Chúa đã ngự xuống và ở cùng với nhân loại.

-Hãy ở lại trong tình yêu thương của Thiên Chúa, và bước đi trên con đường chân lý, sự thật và sự sống mà Ngài đã hằng luôn mời gọi con người. 

– Hãy đi trong ân sủng và tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho toàn thể nhân loại. Hãy chạy đến với ánh sáng của Lời Chúa, hãy chạy đến với những gương lành của Con Thiên Chúa đang ở giữa nhân loại trong thế giới ngày hôm nay. 

– Đừng bước đi trên con đường bóng tối nữa; hãy trở về với con đường ánh sáng, mà khi xưa thánh Gioan Tẩy Giả, là sứ giả đã dọn đường cho Đấng Cứu Thế xuống thế gian, và Ngài ở giữa nhân loại cho đến ngày hôm nay. 

– Hãy lắng nghe lời của Thiên Chúa, hãy lắng nghe lời của những sứ giả mà Thiên Chúa đã ban cho toàn thể nhân loại. Đó chính là mong chờ, mong đợi một Đấng Cứu Thế ra đời, mong chờ một Đấng Cứu Thế đến để giải thoát nhân loại khỏi sự giam cầm của Satan.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Free counters!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.